kitkat-versus-jelly-bean-2
گوگل جدیدترین وضعیت توزیع نسخه های مختلف اندروید تا پایان ماه آوریل را منتشر کرد که در آن سهم جلی بین و کیت کت نسبت به ماه های قبل افزایش پیدا کرده است. در این جدول اندروید جلی بین متشکل از نسخه های 4.1 ، 4.2 و 4.3 اندروید 60.8% از کل بازار را به خود اختصاص دادند. این برای اولین بار است که یکی از نسخه های اندروید چنین سهمی در بازار برای خود بدست آورده است.

پس از جلی بین اندروید 2.3 نان زنجبیلی همچنان در رتبه دوم قرار گرفته است. سهم این نسخه هم اکنون 16.2% است و پس از آن نیز اندروید 4.0 با سهم 13.4 درصدی در رتبه سوم قرار گرفته است.

dust-a

اما نکته جالب سهم اندروید 4.4 کیت کت در بازار است که پس از گذشته 6 ماه از معرفی این نسخه تنها 8.5 درصد از کل بازار را در اختیار گرفته است. در حال حاضر سهم اندروید 4.4 دقیقا با سهم اندروید 4.3 برابری میکند.

AndroidCentral