tunacat_3_SONY-_865de9f2e909e43e5370a5f9c3c5baef-2
فروش جهانی اکسپریا Z1c از هفته گذشته آغاز شده و کم کم این مدل 4.3 اینچی به کشورهای مختلف راه پیدا میکند. بسته بندی این محصول در مناطق مختلف متفاوت است. در تصاویری که از آنباکسینگ این مدل در تایوان به دست ما رسیده وجود داک DK32 خودنمایی میکند.

http://up.xperian.ir/do.php?imgf=Z1C-dailoan-1.jpg
http://up.xperian.ir/do.php?imgf=Z1C-dailoan-2.jpg
http://up.xperian.ir/do.php?imgf=Z1C-dailoan-3.jpg
http://up.xperian.ir/do.php?imgf=Z1C-dailoan-4.jpg
http://up.xperian.ir/do.php?imgf=Z1C-dailoan-5.jpg
http://up.xperian.ir/do.php?imgf=Z1C-dailoan-6.jpg
http://up.xperian.ir/do.php?imgf=Z1C-dailoan-7.jpg
http://up.xperian.ir/do.php?imgf=Z1C-dailoan-8.jpg
http://up.xperian.ir/do.php?imgf=Z1C-dailoan-9.jpg
http://up.xperian.ir/do.php?imgf=Z1C-dailoan-10.jpg
http://up.xperian.ir/do.php?imgf=Z1C-dailoan-11.jpg
http://up.xperian.ir/do.php?imgf=Z1C-dailoan-12.jpg
http://up.xperian.ir/do.php?imgf=Z1C-dailoan-13.jpg
http://up.xperian.ir/do.php?imgf=Z1C-dailoan-14.jpg
http://up.xperian.ir/do.php?imgf=Z1C-dailoan-15.jpg
http://up.xperian.ir/do.php?imgf=Z1C-dailoan-16.jpg
http://up.xperian.ir/do.php?imgf=Z1C-dailoan-17.jpg
http://up.xperian.ir/do.php?imgf=Z1C-dailoan-18.jpg
http://up.xperian.ir/do.php?imgf=Z1C-dailoan-19.jpg
http://up.xperian.ir/do.php?imgf=Z1C-dailoan-20.jpg
http://up.xperian.ir/do.php?imgf=Z1C-dailoan-21.jpg
http://up.xperian.ir/do.php?imgf=Z1C-dailoan-22.jpg

Sonyviet