unbox_xperia_zl_red_1
Xperia ZL برادر Xperia Z است که همزمان با آن در نمایشگاه CES معرفی شد. اما این گوشی زیبا و خوش دست با چند ماه تاخیر نسبت به برادر خود وارد بازار میشود. در اینجا اولین تصاویر از باز کردن جعبه و محتویات داخل آن را مشاهده میکنیم. مانند گذشته هیچ چیز جدیدی را در جعبه آن نمیتوان یافت. بیشتر از هر چیز زیبایی این گوشی در این تصاویر به چشم میخورد. Xperia ZL با مشخصاتی مشابه Z و با کمی تفاوت پس از Xperia Z به بازار آمده است.
unbox_xperia_zl_red_14

unbox_xperia_zl_red_13

unbox_xperia_zl_red_12

unbox_xperia_zl_red_11

unbox_xperia_zl_red_9

unbox_xperia_zl_red_8

unbox_xperia_zl_red_7

unbox_xperia_zl_red_6

unbox_xperia_zl_red_5

unbox_xperia_zl_red_4

unbox_xperia_zl_red_3

unbox_xperia_zl_red_2