Sony make.believe logo - white

همانطور که چندی پیش گذشت ، سونی دست به تغییراتی در استراتژی و نقشه راه آینده خود زده است . بر اساس همین نقشه راه ، سونی تغییراتی در ساختار مدیریتی خود ایجاد کرده است . البته شاید پیش تر از اینها همه انتظار داشتند که در ساختار مدیریتی سونی تغییراتی ایجاد شود . از زمـانـی که هیـرای سُکان کشتی سـونـی را به دست گرفت ، تا به امروز شاهد تغییرات زیادی بوده ایم . فروش بخش هایِ زیان ده برای حفظ تجارت و کسب و کار سونی ، من جمله فروش بخش وایو یکی از تغییرات اساسی سالهایِ اَخیر بوده است . اما اینبار هیرای دست به یک خانه تکانی اساسی در بخش مدیریتی سونی زده است . بر این اساس ، نقشه ساختار جدید مدیریتی سونی بعد از بررسی هایِ به عمل آمده توسط هیئت مدیره اعلام و بیانیه ای پیرامون ساختار جدید مدیریتی سونی منتشر شده است .

 

بیانیه رسمی سونی پیرامون ساختار جدید مدیریتی :

” سونی دست به یک خانه تکانی اساسی در بخش هایِ مدیریتی خود زده است . در ساختار جدید مدیریتی سونی به اَفراد با تجربه در هر بخش ترفیع داده شده است و به اَفرادی که تخصص خاصی در زمینه کسب و کار و تجارت داشته اند پُست هایِ جدیدی اعطا شده است . بدیهی است برای رسیدن به نتیجه مطلوب ، بدون در نظر گرفتن مقام هایِ اجرایی تغییرات به صورت گسترده اعمال شده است . در این ساختار جدید ، برای هر بخش مسئول با تجربه ای در نظر گرفته شده و وظایف هر یک از مدیران اصلی به وضوح مشخص شده است . یکی از شُعارهایِ ما با این ساختار جدید ، هماهنگی و همکاری بیش از پیش تمام بخش ها با یکدیگر است . ”

 

Sony-Strategy

 

” ساختار جدید مدیریتی سونی “

 

کنیشیرو یوشیدا

[در حال حاضر] نماینده مدیر اجرایی ، معاون اجرایی رئیس و مدیر ارشد اُمور مالی

[سمت جدید] نماینده مدیر اجرایی ، معاون اجرایی رئیس و مدیر ارشد اُمور مالی

 

تامایوکی سوزوکی

[در حال حاضر] مدیر اجرایی و معاون رئیس

[سمت جدید] مدیر اجرایی و معاون رئیس

[ادامه به عنوان] مسئول بررسی راهکارهایِ سازمانی برای کسب و کار ، مسئول تحقیق و توسعه طراحی محصولات و عضو کارگروه بررسی راهکارهایِ سازمانی برای کسب و کار

 

ماساشی ایمامورا

[در حال حاضر] عضو کارگروه اجرایی ، نماینده مدیر و رئیس بخش محصولات بصری سونی

[سمت جدید] مدیر اجرایی و معاون رئیس ، مسئول بخش هایِ آمایش ، تهیه و کیفیت محصولات پلتفرم ها

 

شیگکی ایشیزوکا

[در حال حاضر] معاون ارشد امور اجرایی

[سمت جدید] مدیر امور اجرایی ، معاون اجرایی رئیس و مسئول بررسی راهکارهایِ سازمانی بخش تصویربرداری دیجیتال

[ادامه به عنوان] رئیس کارگروه تجارت تصویربرداری دیجیتال

 

ایشیرو تاکاگی

[در حال حاضر] معاون ارشد اُمور اجرایی

[سمت جدید] جانشین مدیر اجرایی تجارت سرگرمی هایِ خانگی و محصولات صوتی ، مسئول فروش پلتفرم هایِ اصلی ، نماینده رئیس شرکت و مسئول کارگروه محصولات تصویری

[ادامه به عنوان] رئیس کارگروه تجارت صوت و تصویر سونی

 

شوجی نموتو

[در حال حاضر] مدیر اُمور اجرایی ، معاون اجرایی رئیس ، مسئول کارگروه محصولات تصویربرداری و تولید دیسک هایِ سخت و رئیس بخش راهکارهایِ سازمانی

[سمت جدید] مدیر اُمور اجرایی ، معاون اجرایی رئیس و نماینده کارگروه سونی چین در تجارت تولید دیسک هایِ سخت

 

تورو کاتسوموتو

[در حال حاضر] معاون ارشد اُمور اجرایی و معاون رئیس در بخش محصولات پزشکی

[سمت جدید] معاون ارشد اُمور اجرایی و رئیس بخش محصولات پزشکی

[ادامه به عنوان] نماینده مدیر و رئیس بخش محصولات پزشکی اُلمپیوس سونی

 

همچنین 3 عضو ارشد برای رسیدگی به راهکارهایِ جدید برای بخش هایِ تابعه ( تلویزیون و موبایل ) مسئول شده اند تا در ماه ژوئن و طی جلساتی راهکارهایِ مطبوعه را مورد بررسی قرار دهند . این اَعضا به ترتیب عبارتند از :

 

تاداشی سایتو

[در حال حاضر] مدیر و معاون اجرایی رئیس ، مسئول رسیدگی به بخش محصولات پزشکی و مسئول بخش محصولات پزشکی

 

کونیتاکا فوجیتا

[در حال حاضر] مدیر و معاون اجرایی رئیس و مسئول رسیدگی به بخش هایِ منابع انسانی و اُمور عمومی شرکت

 

ماسارو کاتو

[در حال حاضر] نایب رئیس و نماینده سونی چین و مسئول روابط خارجی شرکت