سال هاست که دوربین ها در تلفن های هوشمند نقش مهمی را ایفا میکنند. وجود دوربین در یک تلفن هوشمند به یک نیاز اساسی و اولیه تبدیل شده است که در هنگام خرید به آن توجه ویژه ای میشود.

در گذر زمان، دوربین تلفن های همراه در مسیر توسعه قدم برداشتند تا امروزه فقط به عنوان یک دوربین عکاسیِ صرف نباشند. جدا از پیشرفت دوربین عکاسی تلفن های همراه، دوربین فیلم برداری نیز به طرز قابل توجهی پیشرفت داشتند.

اما در کنار دوربین عکاسی و فیلم برداری، در سال های اخیر پیشرفت دوربین جلوی تلفن های همراه نیز قابل توجه بوده است. عکس برداری از خود که با عنوان عکس سلفی شهرت پیدا کرده به عنوان یکی از سه قطب نیاز ما از دوربین تبدیل شده است.

مثل یکشنبه های هر هفته با نظرسنجی جذاب دیگری در خدمت شما هستیم. مهمترین استفاده شما از دوربینِ تلفن های همراه چیست؟ عکس برداری توسط دوربین اصلی، فیلم برداری و یا عکس برداری سلفی؟ کدامیک؟

مهمترین استفاده شما از دوربینِ تلفن های همراه چیست؟

نتایج

Loading ... Loading ...