:
دسترسی سریع
 • Guest
:

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • جدید آبی
 • :1:
  1
  1
 • :128_5:
  128 5
  128 5
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :12:
  12
  12
 • :33:
  33
  33
 • :hohoho:
  Hohoho
  Hohoho
 • :22:
  22
  22
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :this is sparta:
  This Is Sparta
  This Is Sparta
 • :2:
  2
  2
 • :128_4:
  128 4
  128 4
 • :muhaha:
  Muhaha
  Muhaha
 • :32:
  32
  32
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :21:
  21
  21
 • :128_39:
  128 39
  128 39
 • :stupid idea:
  Stupid Idea
  Stupid Idea
 • :3:
  3
  3
 • :128_3:
  128 3
  128 3
 • :mmmmm-icon:
  Mmmmm Icon
  Mmmmm Icon
 • :31:
  31
  31
 • :heeeeyyy:
  Heeeeyyy
  Heeeeyyy
 • :20:
  20
  20
 • :128_36:
  128 36
  128 36
 • :stay away:
  Stay Away
  Stay Away
 • :4:
  4
  4
 • :128_2:
  128 2
  128 2
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :30:
  30
  30
 • :ha ha:
  Ha Ha
  Ha Ha
 • :19:
  19
  19
 • :128_35:
  128 35
  128 35
 • :sincere-sadness-ico
  Sincere Sadness Icon
  Sincere Sadness Icon
 • :5:
  5
  5
 • :40:
  40
  40
 • :love:
  Love
  Love
 • :29:
  29
  29
 • :gotcha-icon:
  Gotcha Icon
  Gotcha Icon
 • :18:
  18
  18
 • :دی
  128 20
  128 20
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :6:
  6
  6
 • :39:
  39
  39
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :28:
  28
  28
 • :glad-icon:
  Glad Icon
  Glad Icon
 • :17:
  17
  17
 • :128_19:
  128 19
  128 19
 • :sarcastic sadness:
  Sarcastic Sadness
  Sarcastic Sadness
 • :7:
  7
  7
 • :38:
  38
  38
 • :kiss-icon:
  Kiss Icon
  Kiss Icon
 • :27:
  27
  27
 • :fantasy dreams:
  Fantasy Dreams
  Fantasy Dreams
 • :wtf:
  Wtf
  Wtf
 • :16:
  16
  16
 • :128_12:
  128 12
  128 12
 • :ouch:
  Ouch
  Ouch
 • :8:
  8
  8
 • :37:
  37
  37
 • :images:
  Images
  Images
 • :26:
  26
  26
 • :damn:
  Damn
  Damn
 • :wow dude:
  Wow Dude
  Wow Dude
 • :15:
  15
  15
 • :128_8:
  128 8
  128 8
 • :oopsy:
  Oopsy
  Oopsy
 • :9:
  9
  9
 • :36:
  36
  36
 • :idiotic smile:
  Idiotic Smile
  Idiotic Smile
 • :25:
  25
  25
 • :crying-icon:
  Crying Icon
  Crying Icon
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :14:
  14
  14
 • :128_7:
  128 7
  128 7
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :10:
  10
  10
 • :35:
  35
  35
 • :idiot:
  Idiot
  Idiot
 • :24:
  24
  24
 • :crazy-icon:
  Crazy Icon
  Crazy Icon
 • :whoopsy-icon:
  Whoopsy Icon
  Whoopsy Icon
 • :13:
  13
  13
 • :128_6:
  128 6
  128 6
 • :oh shit:
  Oh Shit
  Oh Shit
 • :11:
  11
  11
 • :34:
  34
  34
 • :huh where:
  Huh Where
  Huh Where
 • :23:
  23
  23
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :very-evil-plan-icon
  Very Evil Plan Icon
  Very Evil Plan Icon