ببخشید سریع جواب میخوام
چجوری به اچ بوت گوشی وارد شم؟
میخوام هارد ریست کنم