گارانتی گوشیم واسه کامتل آیا این گارانتی وجود داره درسته ؟ یا سامتل اصلیه ؟