گوشی من امکان اجرای برنامه همراه من را ندارد (پیغام مشکل در تجزیه فایل می دهد) چکارکنم.