قواعد گردش در تقاطع ها به شرح زیر است:الف: برای گردش به راست باید با توجه به سرعت و جهت و موقعیت وسایل نقلیه ای که در جلو و عقب حرکت میکنند با فاصله کافی و مناسب و با استفاده از چراغ راهنما و یا با دادن علامت، وارد خط عبور سمت راست شده و به طور کامل از کنار تقاطع بگذرند.
ب: برای گردش به چپ باید با توجه به سرعت و جهت و موقعیت وسایل نقلیه ای که در جلو و عقب حرکت می کنند از فاصله کافی و مناسب چراغ راهنما استفاده نموده و یا با دادن علامت وارد مسیر مجاز سمت چپ شده به طوری که پس از ورود به تقاطع، وسیله نقلیه در حدود مرکز تقاطع قرار گیرد سپس با رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیه ای که مستقیم و در مسیر و محل مجاز در حرکتند با حداقل سرعت به چپ گردش نماید به نحوی که پس از ورود به خیابان مورد نظر در مجاورت محور وسط آن خیابان قرار گیرد.
پ: برای گردش به چپ در راه های بیرون شهر که منحصر به دو خط عبور رفت و برگشت بوده و مانع فیزیکی وسط جاده وجود نداشته باشد رانندگان وسایل نقلیه موظفند وسیله نقلیه را در شانه راه و در صورت نبودن آن، در منتهی الیه سمت راست راه متوقف نموده و سپس با توجه به سرعت و جهت و موقعیت وسایل نقلیه ای که به طور مستقیم در حال حرکت میباشند و با استفاده از چراغ راهنما و یا با دادن علامت اقدام به گردش نمایند.
در راه های یک طرفه برای گردش به چپ، رانندگان موظفند وسیله نقلیه را به منتهی الیه طرف چپ هدایت و سپس به چپ گردش کنند.

[لینک ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. ] گردش

سوال شماره یک: به هنگام گردش به راست کدامیک از موارد زیر را باید رعایت کرد؟الف. علامت دادن با چراغ راهنمای سمت راست از فاصله ۱۰۰ متری ب. توجه به جریان ترافیک و عابرینج. توجه به دوچرخه سوارها و موتورسوارها میان خودرو و جدول د. تمام موارد
پاسخ صحیح: د
سوال شماره دو: برای گردش به چپ از خیابان دوطرفه به یکطرفه از چه فاصلهای باید راهنما بزنیم؟الف. ۵۰ متری ب. ۷۰ متری ج. ۱۰۰ متری د. ۱۵۰ متری
پاسخ صحیح: ج
سوال شماره سه: سبقت گرفتن از سمت راست وسیله نقلیهای که در حال گردش به چپ میباشد …؟الف. ممنوع است ب. با احتیاط میتوان عبور کردج. آزاد است د. با فرمان پلیس میتوان عبور کرد
پاسخ صحیح: ج