واقعا بازی کردن با گوشی سری زد عالیه. بازی گوشی از سه گوش دان میکنم . تا بوق سکگ میشینم بازی میکنم . کم نمیاره که