گوسفند نژاد رامبویه یکی از نژادهای پشمی است که به عنوان یکی از بهترین نژادهای سراسر جهان محسوب میشود. این نژاد مانند نژاد مرینوس یکی از نژادهای بومی کشور فرانسه است. در ادامه این نوشته با خصوصیات این نژاد آشنا خواهیم شد.
این نژاد گوسفند از اصلاح نژادی نژاد مرینوس اسپانیایی به وجود آمده است. و در سال های اخیر شهرت زیادی پیدا کرده است و به عنوان یکی از معروف ترین نژادهای ایرانی پرورش یافته است.

خصوصیات ظاهری گوسفند رامبویه
این نژاد دارای جثه ای بزرگ است که آن در دسته بندی گوسفندان پشمی و گوشتی قرار داده است. میش ها و و قوچ های این نژاد دارای شاخ های بزرگ و مارپیچ هستند و از نژادهای پشم ریز شناخته میشود