شما نگران گم کردن یا جا گذاشتن کلید های خود هستید؟

آیا از حمل پردردسر کلیدها خسته شده اید؟

آیا شما نگران امنیت منزل خود هستید؟...

قطعا برای هر شخصی پیش آمده که به دلیل مشغله های فکری کلـید های منزل یا محـل کار خود را فرامـوش کند یا در حـالتی بدتر کلید های خود را گم کند که در این

صورت شما نیاز به یک کلید ساز برای باز کردن درب دارید، که باعث هزینه در وقت و هزینه های مادی مانند هزینه تعویض قفل، توپی قفل یا تعویض درب منزل را متحمل می شوید.

با استفاده از قفل دیجیتال درب تمام این مشکلات به راحتی حل می شود و شما برای ورود به منزل خود دیگر به کلید نیازی ندارید.