ماده شيميايي يا مواد شيميايي، موادي هستند که ترکيب شيميايي و ويژگيهاي معين و ثابتي دارند. اجزاي تشکيل دهنده مواد شيميايي را نميتوان با استفاده از روشهاي جداسازي فيزيکي و بدون تجزيه عناصر و تعيين ترکيب درصد آنها، شناسايي نمود. مواد شيميايي به صورت ترکيبات شيميايي، عناصر شيميايي، يونها و يا آلياژ ميباشند. شيميدان فرانسوي جوزف پراست اولين بار در قرن 18 ميلادي پس از آزمايش و کار بر روي مواد شيميايي از جمله کربنات مس توانست مفهومي براي ماده شيميايي ارائه دهد.شرکت پرگاس در زمينه خريد و فروش مواد شيميايي فعاليت دارد.
بعدها با پيشرفت روشها براي ترکيب شيميايي، مخصوصاً در شيمي آلي، کشف شمار بيشتري از عناصر شيميايي و فراگيري فنون نو در تجزيه شيميايي که از آن براي تصفيه عناصر و ترکيبات از مواد شيميايي بکار ميبردند، راهنمايي براي پايهگذاري شيمي نوين بود. اين مفاهيم در بسياري از کتابهاي شيمي تعريف شدهاند.يکي ازشرکت هاي فروش مواد آزمايشگاهي است.براي خواندن ادامه مطالب به سايت مراجعه نماييد.