این نمایشگاه که در دو روز هر ساله در 26 دی ماه در دانمارک برگزار میشود، تمامی تجهیزات در زمینه دامداری و کشاورزی را به نمایش میگذارد، در این نمایشگاه محصولات مرتبط با دام پروری و کشاورزی به نمایش گذاشته میشوند. خرید گوسفند زنده در تهران