اتفاقی که در ریست کردن تلویزیون ال جی میافتد، درست شبیه به چیزی است که در ریست یک تلفن همراه روی میدهد. اگر از کاربران گوشیهای هوشمند باشید حتماً با اصطلاح ریست کردن گوشی موبایل آشنا هستید. ریست کردن، گوشی را به تنظیمات کارخانهای بازمیگرداند و کلیه دستکاریهایی را که کاربر در تنظیمات دستگاه اِعمال کرده، بیاثر میسازد. این درست همان اتفاقی است که در ریست کردن تلویزیون LG روی میدهد. ریست کردن تلویزیون ، دستگاه را تنظیماتی بازمیگرداند که در مرحله پس از تولید و قبل از اولین استفاده داشته است.
در ریست کردن تلویزیون ال جی تمام تنظیماتی که کاربر بر روی دستگاه اِعمال کرده، به حالت اول برمی گردد؛ برای مثال برخی اطلاعات تلویزیون نظیر کانالهای جستجو شده پاک میگردد و تنظیماتی مانند رنگ و نور در حد وسط قرار می گیرد. باید توجه داشت که هدف اصلی در ریست فکتوری تلویزیون ، بازگشت نرم افزاری اطلاعات تلویزیون به حالت پیشفرض است و این گزینه هیچ کارکردی بعنوان تعمیر تلویزیون ندارد.
در بخشهای آتی آموزشهای مرتبط با ریست کردن تلویزیون ال جی ارائه شده است. در صورت مواجهه با هر گونه اشکال در حین این کار، می توانید از طریق راههای ارتباطی درج شده در وبسایت با کارشناسان ما در مرکز تعمیرات تلویزیون تماس بگیرید و مشاورههای تخصصی مورد نیاز را دریافت نمایید.