ورق گالوانیزه به ورق فولادی گالوانیزه شده توسط روی گفته میشود. یکی از روشهای محافظت از خوردگی گالوانیک است که توسط پوشاندن فلز مادر توسط لایهای از فلز محافظ (که معمولاً فلز روی است) انجام میشود.
در این حالت پوشش خورده شده و فلز مادر محافظت میشود. این فرایند نوع خاصی از حفاظت گالوانیکی است. میزان مقاومت پوشش فولاد گالوانیزه متناسب با ضخامت آن است.
این روش یکی از اقتصادیترین روشهای محافظت فولادها در محیطهای خورنده است