از مواد شیمیایی در صنعت استفاده های زیادی میشود . دربخش بیمارستانی برای ضد عفونی کردن ، در بخش دارویی برای تولید دارو ها ، در بخش کشاورزی در تولید کودهای شیمیایی و ... استفاده می شود.
کیفیت مواد شیمیایی اولیه در تولید محصولات بسیار حائز اهمیت است.