خرید سیمان باید از جاهای معتبر انجام شود زیرا این ماده در صنعت ساختمان سازی بسیار مهم و کاربردی است.
سیمان هنگامیکه با آب ترکیب میشود حالت چسبندگی دارد که بعد از خشک شدن در برابر رطوبت مقاومتش زیاد میشود.