قیمت مصالح ساختمانی هر ساله با افزایش رو به رو است. حال اینکه این افزایش چقدر است به میزان تورم سال و قیمت ارز بستگی دارد.