بازسازی خانه های کلنگی زمانی انجام می شود که خانه نیاز به تعمیرات اساسی داشته باشد و خانه از استحکام کافی برخوردار باشد .