استرداد دعوی
کلمه استرداد یعنی باز پس گرفتن. کلمه دعوا هم معنای ادعا کردن، طلب کردن ، نزاع و دادخواهی را می دهد. استرداد دعوا یعنی پس گرفتن، ترک دعوا و انصراف از حق موضوع دعوا. در این زمان ، برای بررسی خواسته خواهان، جلسه یا جلسات دادرسی شکل داده می شود و خوانده دعوا بی شک، غرامت هایی را می پردازد تا خود را اماده دفاع در برابر خواسته خواهان کند، اما در خواست دهنده برای اینکه صلاح خود را در استرداد دعوا میبیند و نمی خواهد که دادگاه نسبت به خواسته وی ، حکم بدهد، مثلا بررسی های در خواست دهند از جلسات دادرسی معلوم می کند که وی محکوم می شود به همین خاطر از دادگاه در خواست استرداد دعوا می نماید . دادگاه هم بر اساس مورد با دقت به بخش های گوناگون ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی برای این مورد تصمیم اتخاد می کند. تا انتهای این مقاله همراه ما باشید و با مفهوم استرداد دعوی بیشتر اشنا شوید.
استرداد دعوا فقط از طرف مدعی و کسی قبول میشود که احکام در خواست دهنده بر او بار میشود. پس هر کدام از مدعیان اصلی، در خواست دهنده دعوای متقابل و وارد ثالث قادرند از نزاع خود را انصراف دهند. اما بر اساس منطق خوانده قادر نیست از دعوا انصراف دهد چرا که دعوا یا دادرسی با نظر خواهان و با قصد دریافت حکم اغاز شده است و خوانده نباید قبل از رسیدن به برایند ذکر شده این امکان را داشته باشد که ان را به اتمام رساند. وکیل خوب در اصفهان به این نکته اشاره کرده است که با دقت به بند ۹ ماده ۳۵ ق.آ.د.م وکیل زمانی این امکان را دارد که برای ترک دعوا اقدام کند که این اختیار در وکالت نامه او روشن امده باشد .
مقطع زمانی استرداد دعوا
استرداد دعوا تا زمانی که که دادرسی به پایان نرسیده است قبول می شود. پس از یک طرف تا وقتی که دادرسی به پایان نرسیده الزامی است با مراعات بقیه موارد قبول شود، از سمت دیگر وقتی که دادرسی به پایان رسیده باشد استرداد دعوی قابل قبول نیست.
این کار جهت رعایت مصلحت همگان و از قواعد آمره است، چرا که دادرسی وقتی به اتمام می رسد که دادگاه تصمیمات و امور لازم را شامل تشکیل جلسه های دادرسی، صادر شدن و اجرای قرارهای اعدادی و . . . جهت صادر شدن رأی قطعی، انجام دهد و پرونده آمادهی صادر شدن رأی باشد. وکیل خوب در اصفهان می گوید در صورت ترک دعوا و صادر شدن قرار ترک دعوا در این زمان ، خواهان قادر است بعد از استرداد دعوی مجدد در خواست نزاع کند و سبب شود که امکانات و زمان دادگاه که الزامی است صرف سایر مشاجرات شود دوباره صرف نزاع او گردد. پس از تمام شدن دادرسی به هیچ وجه حتی در صورت راضی بودن خوانده استرداد دعوا قبول نمی شود.
شرایط استرداد دعوا
لازم است برای استرداد دعوا هدف و ارادهی شخصی وجود داشته باشد که دعوا را ترک کند. در استرداد دعوی به ان علت که اصل حق متنازع فیه طرح می شود ، اهلیت تمتع نیاز است، پس در صورتی که خواهان مفلس باشد و دعوا از طریق قیم به پا گردد و قیم قصد داشته باشد دعوا را ترک کند الزامی است با اجازه دادستان مبادرت ورزد.
انواع استرداد دعوا
استرداد دعوی صریح یا ضمنی است. اگر ضمنی باشد الزامی است براساس اتفاقات یا کارهایی باشد که رسیدگی به انان در صلاحیت دادگاه بوده و نشان دهنده اراده خواهان در استرداد دعوی باشد.
امکان دارد استرداد دعوی به شکل کتبی (که در دفتر ثبت شده باشد و به پرونده پیوست شده باشد) و یا شفاهی باشد به این معنی که در جلسه دادرسی یا رسیدگی باز گو شود و در صورت مجلس نوشته شده و خواهان آنرا امضاء کند.
حامد امیری وکیل خوب در اصفهان دارنده مدرک حقوقی اطلاعات کاملی را در این زمینه به شما ارائه می دهد.
صور گوناگون استرداد دعوی
صور گوناگون استرداد دعوی با دقت به آنچه در بندهای ب و ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. آمده است به شرح زیر قابل ذکر است:
ناظر به موردی است که دادرسی همچنان در حال انجام است و به اتمام « ب » مورد ذکر شده در بند نرسیده است اما خواهان به علت هایی سود خود را در ترک دعوا میداند.
موارد مذکور در بند « ج » ناظر به زمانی است که صحبت های صاحبان نزاع تمام می شود که دو حالت در این مرحله از دادرسی تصور می شود:
خوانده ترک دعوا را قبول می کند و به آن راضی می شود و در اصل خواهان تنها می گوید که دعوای خود را ترک می کند.
خواهان نه فقط می گوید که دعوای خود را ترک کرده بلکه روشن میکند که از نزاع خود در کل گذشته است.
با مشاهده گزیده به بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م امکان دارد از ظاهر ماده، این طور برداشت گردد که در هر دو وضع فوق الزامی است سقوط ترک دعوا صادر گردد . اما این طور دیده می شود که در حالت اول الزامی است قرار ترک دعوا صادر گردد و تنها در حالت دوم است که قرار سقوط دعوا صادر میشود. از دید منطقی هم این امر کاملا عاقلانه است چرا که قرار سقوط دعوا است که خواهان را برای همیشه از ارائه دوباره دعوا منع میکند؛ اگر که خواهان در کل از نزاع خود دست کشیده باشد ؛ در این زمان راضی بودن خوانده بی اثر است. اما زمانی که با رضایت خوانده باشد معنی اش این است که خواهان از نزاع خود به طور کامل دست نکشیده است چرا که برای گذشتن کلی از نزاع احتیاجی به رضایت خوانده نیست.
با دقت به ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. در استرداد دعوی پیش از اتمام گفت وگوی صاحبان نزاع احتیاجی به رضایت خوانده نیست. تمام شدن گفت وگو صاحبان دعوا، زمانی است که ادعاها، دلایل و استدلالات صاحبان نزاع، ارائه شده و شنیده شده و یا زمان و امکان ارائه آن مهیا شده باشد و دادگاه جهت صادر شدن رأی قطعی تشکیل جلسه رسیدگی، به مفهوم اعم که اصحاب دعوا در آن دعوت شده باشند را دیگر احتیاج نمیبیند.
وکیل خوب در اصفهان خاطر نشان کرد ترک دعوا بعد از تمام شدن گفت و گوی صاحبان نزاع وقتی امکان دارد که خوانده رضایت داشته باشد؛ پس بعد از تمام شدن گفت و گوی صاحبان نزاع خواهان قادر نیست به شکل یک طرفه، نزاع به معنای اعم دادرسی را رد کند. پس باید بپذیرد که با اتمام صحبت های دو طرف ، به هم خوردن ارتباط حقوقی میان خواهان وخوانده که به دنبال برپا شدن نزاع به وجود می اید مستلزم سازش دو طرف است.
اثرات استرداد دعوا
قرار رد دعوا
اگر که ترک دعوا در مرحله اول و با بدست امدن شرایط آن باشد ، دادگاه قرار ترک دعوا صادر میکند. فرقی نمیکند که استرداد دعوا قبل از تمام شدن گفت و گوی صاحبان نزاع و یا بعد از تمام شدن مذاکرات با رضایت خوانده باشد. این قرار اعتبار امر قضاوت شده را دارا نمیباشد و خواهان بر اساس قانون قادر است مجدد همان دعو ا را به پا کند اما الزامی است دادخواست سوایی را با رعایت همه موارد، تنظیم و به دادگاه ارائه نماید. تاثیر استرداد دعوا و قرار ترک دعوا فرودی است و آن قرار گرفتن صاحبان نزاع در موقعیتی است که قبل از به پا شدن نزاع داشته اند. در کل استرداد در زمان هایی که قصد متوقف کردن دعوا است به مجرد اینکه مورد سازش خوانده قرار بگیرد به وجه الزام آوری تاثیر خود را می بخشد و آن این است که صاحبان نزاع را به وضع پیش از به پا شدن نزاع برمی گرداند.
این نکته را مد نظر داشته باشید که با اینکه ارائه دادخواست، درخواست رسمی حق به شمار می اید و همه اثرات آن را دارد ( مانند مبدأ احتساب خسارت تأخیر در ادای دین ) ، اما هر وقت نزاع ترک شود و قرار ترک دعوا صادر شود، این تاثیرات دادخواست در ارتباط با ان هم از بین میرود. در صورت وفور خواندگان در نزاعات قابل تجزیه، دعوا امکان دارد نسبت به بعضی از آنها رد شود، در این زمان اگر بعد از تمام شدن گفت وگوی صاحبان نزاع باشد فقط رضایت خوانده یا خواندگانی احتیاج است که دعوا نسبت به آنها رد شده است و قرار ترک دعوا فقط برای آنها صادر می شود. در نزاعات غیر قابل تجزیه ، رد دعوا نسبت به برخی خواندگان بر اساس قانون نباید شنیده شود.
قرار سقوط دعوا
در صورت استرداد دعوا بعد از تمام شدن گفت وگو که خواهان از نزاع خود در کل دست بکشد، قرار سقوط دعوا صادر می گردد که در اینجا موضوع واجد وصف امر خاتمه یافته است و در خواست کننده قادر نیست دوباره در خواست دعوا کند.
مرور زمان
در صورتی که مرور زمان با تقدیم دادخواست قطع شده باشد، با رد دعوا، قطع مرور زمان منتفی می گردد. استرداد دعوا در اعتراض ثالث، به خاطر نامحدود بودن زمان شکایت امکان دارد مطرح باشد. دراین زمان شرایط آن همان شرایط استرداد دعوا در مرحله اول است.
همین طور باید این را مد نظر قرار داد که که در منازعاتی که طرح آن الزامی است در زمان محدودی صورت گیرد، استرداد داخواست در حکم استرداد دعواست یعنی زمانی که خواهان دادخواست خود را رد میکند، سبب سقوط دعوا می گردد.مثل اعتراض به ثبت یا اعتراض به حصر وراثت که دیگر تجدید دادخواست امکان پذیر نخواهد بود.
در این مقاله ما اطلاعات مختصری در باب استرداد دعوی برای شما اوردیم. برای اینکه در این مورد اطلاعات بیشتری کسب می کنید و بتوانید مشاوره انلاین دریافت کنید می توانید با حامد امیری وکیل خوب در اصفهان ارتباط برقرار کنید. حامد امیری با تجربه های موفق بسیار در زمینه های مختلف حقوقی شما را در امور مختلف حقوقیتان یاری می کند. برای دریافت نوبت از سامانه انلاین سایت اقدام کنید.