طبق تعریف وکیل تصرف عدوانی در اصفهان هر شئ اعم از منقول یا غیر منقول که تحت تصرف شخص قرار دارد به این معناست که این شئ از آن اوست و مدعی باید برای بدست آوردن و تصرف شئ که نزد دیگری میباشد صرفاً میتواند اقامه دعوی و از ادله ی اثبات دعوی در صورت وجود استفاده کند تا مرجع قضایی حکم به نفع اودهد و او را به عنوان مالک و متصرف حقیقی آن شئ یا حق بشناسد.
ید چارچوب مشخص و محدودی ندارد وعامل اصلی در تشخیص آن عرف است و مفاد قاعده این است که استیلا و سلطه فرد بر شئ،مثبت مالکیت آن شخص است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود ومطابق با مادهی ۳۵قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. و در ماده ۳۱قانون مدنی که هیچ مالی را مگر به حکم قانون نمیتوان از تصرف صاحب آن بیرون کرد .
بنابرین هیچ کس حق ندارد مالی را که در تصرف و اختیار دیگری است به نحو عدوان و زور تصاحب و تصرف نماید مگر اینکه از راه قانونی این کار را انجام دهد و اگر با قدرت شخصی، آن را از تصرف متصرف خارج سازد غاصب محسوب میشود و به عنوان متصرف عدوان تحت پیگرد قرار میگیرد. مستند به مادهی ۷۴۵آن قانون تصرف عدوانی اعم است از اینکه بالمبا شره باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و وکیل ومباشر از طرفی حقوقی زا که افراد در ملک یا مال دیگری دارند باید همه به آن حقوق احترام قائل شوند مانند حق ارتفاق که مورد حمایت ق.م در مادههای ۹۵،۹۷، ۱۲۴قرار گرفته است و اگر احیاناً حقوق این افراد ذیحق مورد ممانعت یا مزاحمت قرار گیرد دستگاه قضایی و ضابطان سریعاً با مزاحم یا ممانع برخورد قانونی لازم را لحاظ میکنند .
در دعوای تصرف عدوانی فرد میتواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این انتخابها متفاوت است. از این رو او باید با توجه به ادله اثباتی خود یکی از این دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهد.
لازم است بدانید که دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت، دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان «دعاوی تصرف» مورد بررسی قرار میگیرند.
مطابق با ماده ۴۰قانون مدنی حق انتفاع عبارت است از حقی که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. و این حق بر اثر قرارداد به شخص واگذار میشود و به شخصی که از این حق استفاده میکند منتفع مینامند و حق انتفاع از نوع حق عینی است و موضوع آن باید شئ مادی باشد و نسبت به اموال منقول و غیر منقول برقرار میشود و اقسام آن ممکن است عُمری، رُقبی و سُکنی باشد.
تصرف عدوانی حقوقی
ماده ۱۵۸قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای تصرف عدوانی را اینچنین تعریف میکند: «دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست میکند.» این تعریف فقط شامل اموال غیرمنقول میشود؛ بنابراین اگر کسی به صورت عدوانی اتومبیل یا تلفن همراه یا مال منقول دیگری را از تصرف او خارج سازد، شامل تعریف فوق نمیشود. همچنین اگرمال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف دیگری درآید، سپس متصرف سابق از رضایت خویش پشیمان شده عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف جدید صادق نخواهد بود. اگر شخصی ملک خود را برای مدتی رها کند، به نحوی که هیچ تصرفی بر آن نداشته باشد و شخص دیگری در این مدت، ملک مورد نظر را تصرف کند، تعریف مزبور شامل این مورد نخواهد بود؛ زیرا متصرف فعلی، مال را از تصرف متصرف سابق خارج نکرده، بلکه ملکی را که قبلاً از تصرف وی خارج شده بود، تصرف کرده است.
در ماده ۱۶۱، قانونگذار مالکیت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته است و در ماده ۱۶۲قانون آیین دادرسی مدنی، مالکیت خواهان تنها امارهای بر سبق تصرفات وی بوده و خلاف آن قابل اثبات است. در بعد حقوقی باید توجه داشت که مدت زمان تصرف سابق خواهان باید به اندازهای باشد کـه او عرفـاً متصرف شناخته شود و این مدت بنا بر نظر قاضی و عرف میتواند متفاوت باشد.
تصرف عدوانی کیفری
تصرف عدوانی کیفری عبارت است از اخراج مال غیر منقول بدون رضایت مالک یا اجازه از طرف مالک توسط دیگری با علم به موضوع و از روی عمد. جرم تصرف عدوانی از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است که موضوع آن مال غیر منقول متعلق به دیگری است.
ارکان تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی
عنصر مادی جرم : عمل فیزیکی جرم تصرف عدوانی، اقدام به تصرف غیرقانونی املاک متعلق به دیگران است. هر اقدامی که در تسلط یا استیفای مالک از ملک با محدودیت یا خطر روبهرو شود، مصداق تصرف بوده و این تصرف میتواند هم با ایجاد آثار تصرف و هم به صورت عادی و بدون ایجاد آثار تصرف باشد.
عنصر قانونی جرم : ذیل ماده ۶۹۰قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵به صراحت در خصوص جرم تصرف عدوانی به بیان شرایط و اوضاع احوال این جرم پرداخته است. در ذیل ماده ۶۹۲همان قانون به تصرف با قهر و غلبه اشاره کرده که باز هم مصداق همین جرم محسوب میشود
عنصر معنوی جرم : قصد اضرار به غیر در این جرم باید احراز شود.
مقایسه تصرف دعوای عدوانی با تخلیه ید
نحوه تصرف و ادامه آنها در این دو دعوا موجب تفکیک این دو نوع دعوا میباشد. چرا که در دعوای تخلیه، تصرفات خوانده ابتدا عدوانی نبوده بلکه تابع توافق قراردادی (استیجاری) بوده است و با وجود انقضاء مدت توافق شده و درخواست خواهان، خوانده تصرف خود را ادامه میدهد هرچند اختلافی در مالکیت یا ذی سمت بودن خواهان نیست. در حالی که در دعوای تصرف عدوانی، تصرفات خوانده هیچ موقع با رضایت خواهان نبوده و تابع قرارداد یا توافق نیست و دلیل تصرف متصرف، ادعای ذیسمت یا مالکیت بر موضوع دعوا میباشد.
شکایت تصرف عدوانی و خلع ید هر دو آنها در صورت اثبات به یک نتیجه مشابه می رسند و آن نتیجه چیزی نیست جر رفع تصرف غیر قانونی فرد متصرف از مال. اما این دو دعوا علیرغم شباهت های خود، تفاوت هایی نیز در مفهوم و رویه دارند. ناآگاهی نسبت به تفاوت این دو دعوی، سبب اتلاف وقت خواهان بدون رسیدن به نتیجه مشخص می شود.
توجه داشته باشید که در دعوی تصرف عدوانی نیازی به اثبات مالکیت خواهان نیست و صرف اثبات سبق تصرف کفایت می کند. اما در دعوی خلع ید، خواهان باید نسبت به اثبات مالکیت خود بر مال اقدام نماید.
گفتیم که تصرف عدوانی عبارت است از تصرف در مال دیگران بدون اجازه مالک و یا قانون و اینکه بدون داشتن سبق تصرف، شخص مدعی تصرف عدوانی باید برای این ادعای خود که فرد متصرف به صورت غیر قانونی در ملک غیر منقول او متصرف شده است دلایل و شواهد محکمه پسندی همراه خود داشته باشد و گر نه احتمال اینکه ملک خود را از دست بدهد زیاد می باشد، چون که رسیدگی به این دعاوی توسط مراجع قضایی سریع و فوری می باشند علت آن هم این است که به شخص مدعی تصرف ملک ظلم شده است، بنابراین فرد شاکی می تواند برای جلوگیری از این ظلم، و ضرر و زیان های بعد آن از یک وکیل تصرف عدوانی کمک و مشاوره بگیرد تا بلکه وکیل، او را برای رسیدن به ملک خود یاری نماید.حامد امیری وکیل دادگستری اصفهان آماده اراه مشاوره تخصصی و قبول وکالت در این خصوص میباشد.شما میتوانید جهت دریافت نوبت به سایت مراجعه و نسبت به اخذ نوبت از وکیل تصرف عدوانی در اصفهان اقدام نمائید.
مرجع صالح برای طرح دعوای تصرف عدوانی
دادسرا و دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مرجع صالح برای طرح دعوای تصرف عدوانی می باشد . و دعاوی مربوط به مال غیرمنقول مطابق قانون شوراهای حل اختلاف قابل طرح در شوراهای حل اختلاف نمی باشد.
مجازات تصرف عدوانی
مجازات جرم تصرف عدوانی طبق ماده ۶۹۰قانون مجازات اسلامي: هر كس اقدام به هرگونه تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات ۱ماه تا يكسال حبس محكوم مي شود و دادگاه را موظف به رفع تصرف عدوانی يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق نمايد
دعوای تصرف عدوانی از جمله دعاوی غیرمالی می باشد که خواهان باید هزینه ثبت دعاوی غیرمالی را بر اساس تعرفه معین که هر ساله از سوی قوه قضائیه تعیین می گردد ابطال نماید.از آن جایی که تصرف عدوانی و طرح دعوا درباره آن ممکن است مستلزم اقدامات خاص و پیچیدگی باشد لذا توصیه می شود این کار را توسط وکیل تصرف عدوانی اصفهان دنبال کنید.
صدور دستور رفع تصرف عدوانی
جهت صدور دستور رفع تصرف از سوی دادگاه دو رکن باید احراز شود که رکن نخست سبق تصرف است یعنی در ابتدا سابقه تصرفی که شاکی یا مدعی دارد، باید مشخص شود.رکن دوم، الحاق عدوانی بودن تصرف متهم یا فردی است که علیه او شکایت شده است که باید برای مرجع قضایی احراز شود. و پس از احراز این دو شرط میتوان حکم به رفع تصرف صادر کرد.
جهت هرگونه مشاوره و اعطا وکالت در زمینه تصرف عدوانی می توانید از خدمات مشاوره و وکالت حامد امیری وکیل تصرف عدوانی در اصفهان از طریق راه های ارتباطی درج شده در سایت بهره مند شوید و نوبت مشاوره خود را به صورت آنلاین رزرو نمایید.