در سالهای اخیر پژوهشهای زیادی در مورد عوارض ویپ یا سیگار الکترونیکی انجام شده است که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم. نکتهای که وجود دارد این است که هنوز به طور قاطع نمیتوان گفت که ویپ چه مضراتی برای بدن به همراه دارد، اما چیزی که بسیاری از محققان و بسیاری از سازمانهای پژوهشی آن را باور دارند این است که استفاده از ویپ نسبت به سیگار ضرر کمتری دارد.

کلیدیترین عنصر دستگاه ویپ، که موجب ایجاد شک در مورد امنبودن آن میشود، نیکوتین است. دستگاه ویپ دارای ایجویس یا مایع ویپ است که با گرما دیدن بخار میشود و شخص این بخار را فرو میبرد. در مایع ویپ، معمولاً نیکوتین وجود دارد. پزشکان و دانشمندان اعتقاد دارند که نیکوتین هم اعتیادآور است و هم آن که جزو مواد سمی به شمار میرود و بهتر است وارد بدن نشود. بنابراین ممکن است استفاده از ویپ به سبب دارا بودن نیکوتین مضراتی برای سلامت بدن داشته باشد؛ خصوصاً برای نوجوانها.شکی نیست که مصرف سیگار الکترونیکی یا ویپ با خطراتی همراه است. البته بنابر گفته سازندگان این ابزار، عوارض ویپ از مضرات سیگار معمولی کمتر است. بااینحال، باید ببینیم نظر محققان در این مورد چیست، هر چند از نظر آنها مصرف نکردن انواع سیگارها ایمنترین انتخاب است.
ویپ چیست؟

تبلیغات میگوید ویپ برای کمک به ترک اعتیاد سیگاریها و تشویق آنها به مصرف نکردن تنباکو ساخته شدهاند و سازندگان آنها بهاصطلاح میخواهند انتخاب سالمتری در اختیار افراد بگذارند.ویپ دستگاهی مجهز به باتری و طراحی شده برای استنشاق ترکیبی است که به طور معمول حاوی نیکوتین، طعم دهندهها، و مواد شیمیایی دیگر است. آنها محفظهها یا کارتریجهایی دارند که با مایع ساخته شده از مواد شیمایی پر میشود. یک بخش گرم کننده این مایع را به صورت بخاری در میآورد که فرد با پک زدن استنشاق میکند. در اغلب موارد چراغهای ال ای دی در نوک وسیله نصب شده که شبیه درخشش سیگار در حال سوختن است.کارتریج این نوع سیگار تا دویست پوک دوام دارد و میتواند نیکوتین بیست سیگار معمولی را در خود جای دهد. هرچند انواع بدون نیکوتین این سیگار هم موجود است، آنچه معمولا نوجوانان استفاده میکنند محصولانی مانند جول JULL حاوی سه تا پنج درصد نیکوتین هستند.اخیرا شیوع مصرف سیگار جول و عوارض ویپ نگرانیهای زیادی در سراسر جهان به وجود آورده است.آیا ویپ بیضرر است؟

حتی یک بار استفاده از ویپ میتواند به عروق و ریههای شما آسیب برساند و شما را به بیماریهای مختلف مبتلا کند. بررسیهای مقدماتی علمی نشان میدهد که ویپ روی سلامت قلب اثر منفی میگذارد. محققان دریافتند که ذرات موجود در مایع ویپ که در هوا پخش میشوند، ذرات معلق، مواد اکسیدکننده، آلدئیدها و نیکوتین وجود دارند. هنگام استنشاق بخارهای ناشی از ویپ، این ذرات بهاحتمال زیاد میتوانند روی قلب و سیستم گردش خون اثر منفی بگذارند.