سینی کابل
در برق رسانی ساختمانها و بناهای صنعتی برای نگهداری کابلهای برق روکش دارو توزیع توان و همچنین سیستمهای مخابراتی از سیستم سینی کابل و یا نردبان کابل استفاده میشود. سینی کابل و نردبان کابل به عنوان جایگزینی برای سیم کشی باز و یا سیستم


کاندوئیت استفاده میشود. در اماکن صنعتی و تجاری از سیستم سینی کابل و نردبان کابل بدلیل امکان نظارت دقیق بر روند کابل کشی بهصورت وسیع استفاده میشود. همچنین استفاده از روش سینی کابل و نردبان کابل، بدلیل قرارگیری کابلها بر روی سینی کابل و یا


نردبان کابل بهجای عبور دادن آنها از داخل لوله های برق (کاندوئیت)، در مواردی که تغییر در روند کابل کشی مورد نیاز است، بسیار مفید است.
سینی کابل
سینی کابل و نردبان کابل هر دو برای نظم بخشیدن و زیبایی سیم کشیها بهویژه در ساختمانهای بزرگ بسیار کاربردی است.


سینی کابل
سینی کابل، کابلها و سیمهای روکش دار را در تمامی طول مسیرش نگهداری و محافظت میکند. طول استاندارد سینی کابل عموما 3 متر است. سینی کابل بهگونهای ساخته و مهندسی شده که بسیار مقاوم است. سینی کابل گالوانیزه فابریک دربرابر پوسیدگی و خرابی


مقاوم و دارای ظاهری تمیز و مناسب برای مکانهایی که در معرض دیدهستند، میباشند. بعضی از آنها نیز گالوانیزه گرم هستند که علاوه بر طول عمر و مقاومت در برابر پوسیدگی و خرابی، میتوان از آنها در فضای باز و بیرون هم استفاده کرد. اتصلات سینی


کابل شامل: زانویی سینی کابل، سه راهی سینی کابل، چهارراهی سینی کابل، رایزر سینی کابل، ردیوسر سینی کابل و... .


نردبان کابل
نردبان کابل عموما به عنوان قویترین نوع محصولات نگهداری و محافظت از کابلها و سیمکشیها در نظر گرفته میشود. نردبان کابل بیشتر در مکانهایی مورد استفاده قرار میگیرد که سیم کشی بهصورت عمودی انجام میشود. نردبان کابل می تواند از فولاد، استیل،


آلومینیوم یا به صورت گالوانیزه ساخته شود.
نردبان کابل
برای پشتیبانی تعدادزیادی از کابل های سنگین برای مسافتهای طولانی، نردبان کابل بهترین گزینه است که به سرعت نصب شده و در عین حال قدرتمند است و عمر طولانیتری خواهد داشت. طول استاندارد برای نردبان کابل ? تا ? متر میباشد. نردبان کابل دارای


اتصلات و ملحقاتی است شامل زانویی نردبان کابل، سه راهی نردبان کابل، چهارراهی نردبان کابل، رایزر نردبان کابل، ردیوسر نردبان کابل و... .


انتخاب سینی کابل و نردبان کابل مناسب
باتوجه به اینکه صنایع مختلف در تمام کره زمین به سینی کابل و یا نردبان کابل نیاز خواهند داشت، درک صحیح از انتخاب درست مواد برای تولید سینی کابل و نردبان کابل به منظور کاربرد در محدوده دمایی متغیر برای جلوگیری از آسیبهای جدی و هزینهبر در


طولانی مدت ضروری است. بعضی از دستورالعملهای کلی در مورد انتخاب مواد مناسب برای ساخت سینی کابل در کاربرد با دماهای بسیار پایین در زیر آورده شده است:


جنس سینی کابل و یا نردبان کابل کاربردی در حداقل دمای توصیه شده :


سینی کابل از جنس فولاد ضد زنگ برای دمای ??? درجه فارنهایت (???- درجه سانتیگراد)
سینی کابل از جنس آلومینیوم برای دمای منفی ??? درجه فارنهایت (???- درجه سانتیگراد)
سینی کابل از جنس فایبر گلاس برای دمای منفی ??? درجه فارنهایت (??- درجه سانتیگراد)
سینی کابل گرم
سینی کابل از جنس فولاد کم کربن برای دمای منفی ?? درجه فارنهایت (??- درجه سانتیگراد)آلومینیوم، فایبرگلاس، فولاد و فولاد ضد زنگ، همه از جمله مواد قابل دسترس برای ساخت سینی کابل و نردبان کابل هستند. این مواد در دمای محیط (? درجه تا ??? درجه فارنهایت) به خوبی عمل میکنند. با این حال، زمانی که محدوده این درجه حرارت از بین


میرود، مواد شروع به واکنش متفاوت میکنند. با کاهش درجه حرارت، استحکام کششی مواد به طور معمول افزایش مییابد، در حالی که طول عمر آن معمولا کاهش مییابد. به عبارت دیگر، فلزات در تغییرات دمایی قویتر و ضعیفتر میشوند. در زیر، جنس مواد


سازنده سینی کابل به ترتیب از کماثرترین تا مؤثرترین موارد ذکر شدهاند.


سینی کابل و نردبان کابل فایبر گلاس
اگرچه با کاهش دما، فایبرگلاس کمتر تغییر شکل مییابد، اما فایبرگلاس دوره گذار انعطافپذیری به شکنندگی را به اندازه فولاد کم کربن نشان نمیدهد. به همین علت، سینی کابل فایبرگلاس تنها نیاز به یک افزایش جزئی (???) در قدرت استحکام حین طراحی دارد و


این افزایش و تغییر، آن را انتخاب بسیار مناسبی برای آب و هوای سرد میکند.


سینی کابل و نردبان کابل آلومینیوم
سینی کابل آلومینیومی از لحاظ استحکام دارای مزیت متمایزتری نسبت به سینی کابل فولادی کم کربن در محیطهای بسیار سرد است. در دمای منفی ??? درجه فارنهایت ، عملکرد آلومینیوم به همراه افزایش ? درصدی طول عمر ?? افزایش مییابد.
تولید کنندگان سینی کابل
این فرایند باعث میشود که انعطافپذیری آلومینیوم بسیار بیشتر و بهتر از فولاد کمکربن که هیچ دوره گذار از انعطاف پذیری به شکنندگی ندارد، باشد. سردترین دمای طبیعی که تاکنون ثبت شده است دمای منفی ??? درجه فارنهایت (??- درجه سانتیگراد) است که در


سال ???? در پایگاه روسی وستوک در قطب جنوب ثبت شد . سینی کابل و نردبان کابل آلومینیومی با پوشش سخت فولاد ضد زنگ میتواند بهراحتی در این نوع محیط به کار گرفته شود.


سینی کابل و نردبان کابل فولاد ضد زنگ
فولاد ضد زنگ مؤثرترین ماده برای مقابله با دمای پایین است. فولاد ضد زنگ هیچ تغییری از فاز انعطافپذیری به شکنندگی در دماهای پایین (حتی تا ???- درجه فارنهایت) را نشان نمیدهد و یک ماده عالی برای دمای انجماد است. برای انتخاب جنس ماده تشکیل


دهنده سینی کابل و نردبان کابل برای استفاده در دماهای پایین ملاحظات فراوانی وجود دارد بنابراین با یک بررسی دقیق از محیط زیست و مواد موجود، مطمئن شوید که یک سینی کابل مناسب برای موقعیتهای مختلف تهیه کردهاید.


سینی کابل و نردبان کابل فولادی
هزینه اجرای سینی کابل
با کاهش دما، محصولات فولادی با کربن پایین، با رسیدن به یک نقطه دمایی خاص انعطافپذیری خود را به آرامی از دست میدهند، در این نقطه خاص که محدوده دما بسیار کاهش مییابد ، بیش از ??? انعطافپذیری، به سرعت از بین میرود. این نقطه، نقطه تغییر


فاز یا انتقال از فاز انعطافپذیری به شکنندگی نامیده میشود و در تمام فولادهای غیرفلزی و فولاد کمکربن رخ میدهد. بسته به کیفیت فولاد، انتقال میتواند در هر نقطه از ??+ تا ??- درجه فارنهایت رخ دهد. اگر هر بخش از سیستم سینی کابل و نردبان کابل در


معرض ضربه یا لرزش قرار نگیرد، میتواند در دماهای پایین به خوبی عمل کند، اما به هرحال کنترل این نوع نیروهای دینامیکی میتواند بسیار دشوار باشد. به همین دلیل، توصیه ما این است که از سینیهای فولادی کمکربن در دمای زیر 0 درجه فارنهایت (??- درجه


سانتیگراد) استفاده نشود چرا که ممکن است نیروهای ضربهای وجود داشته باشد.