پمپ استخر یکی از مهمترین عوامل بکار رفته در موتورخانه هر استخر محسوب می شود. پمپ در جریان آب نیرویی ایجاد می کند که جریان ، شدت لازم برای گردش در سیستم لوله کشی استخر و عبور از سایر عوامل موجود در موتورخانه استخر را داشته باشد.
اهمیت پمپ درست به دلیل همین کارایی پمپ است. اگر پمپ استخر نباشد، گردش آب در سیستم لوله کشی استخر لنگ می ماند و استخر فاقد کارایی می گردد. چرا که جریان آب برای گردش کامل در سیستم لوله کشی استخر به یک نیروی خارجی احتیاج دارد. این مسئله اهمیت پمپ استخر را بیان می کند.