در تعریف مفهومازدواج سفید باید بگوییم که به نوعی از زندگی مشترک گفته میشود که در آن هیچگونه ثبت قانونی و حقوقی وجود ندارد. به صورتی که زن و مرد بدون ثبت رسمی ازدواج با یکدیگر زندگی میکنند.
این نوع از زندگی در غرب بسیار متداول است و چند سالی است که در ایران هم رواج پیدا کرده است. در مورد هدف این نوع از ازدواج میتوانیم بگوییم که در واقع انقلاب جنسی و برقرار کردن شرایط یکسان برای زنان هدف این نوع از ازدواج بوده است.
این موضوع به مرور زمان در دنیا رواج بیشتری پیدا کرد و امروزه ما شاهد ازدواجهای سفید در سرتاسر دنیا هستیم.