براساس مصوبه*ی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورها می*توانند در صورتی که کاربرانشان سیم*کارتی را بیش از 90 روز بدون استفاده قرار دهند، آن شماره را به شبکه خود بازگردانند.

علیرضا دزفولی - مدیر عامل ایرانسل - در پاسخ به این سوال که تاکنون چه تعداد از شماره*های استفاده نشده به شبکه ایرانسل بازگشته است، توضیح داد: طبق مصوبه*ی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اگر سیم*کارتی به مدت 90 روز مورد استفاده*ای قرار نگیرد، اپراتور مجاز می*شود که آن شماره را به شبکه خود بازگرداند، اما ما هیچ*گاه این سه ماه را ملاک قرار نداده*ایم.


او در عین حال اظهار کرد: در ابتدا ما در دوره*ای تنها سیم*کارت*هایی که حدود دو تا سه سال هیچ استفاده*ای از آنها به عمل نیامده بود را به شبکه خود باز می*گرداندیم که بعدها این عدد به یکسال رسید و به تازگی این عدد به 8 تا 9 ماه کاهش یافته و در پاره*ای موارد شاید بتوان گفت که برخی سیم*کارت*هایی که شش ماه از آنها استفاده نشده نیز به شبکه بازگردانده شده*اند اما هیچ*گاه بازه زمانی در نظر گرفته شده کمتر از این مدت نبوده است.


مدیر عامل اپراتور دوم در پایان در پاسخ به این سوال که در مجموع تاکنون چه تعداد سیم*کارت ایرانسلی به این دلیل سوخته شده و شماره آنها به اپراتور بازگشته است، گفت: شاید از ابتدا تاکنون در مجموع 10 میلیون شماره ما بازیافت شده باشد.


منبع/شفاف نیوز به نقل ازخودایرانسل