سرعت سیمکارت دیتای رایتل چه طوره ؟ مودم را از بیرون بخریم با صرفه استا یا از رایتل سیمکارت هدیه که میده چه نوع سیمکارتی است میکرو یا معمولی