روت بودن گوشی به تنها، همیشه برای انجام کارهای توسعه طلبانه در گوشی های هوشمند کافی نیست. بسیاری از برنامه ها و مودهای نرم افزاری برای نصب نیازمند وجود یک محیط جداگانه به نام محیط ریکاوری هستند. منوی ریکاوری که خود پیش نیاز آن روت بودن گوشی است، امکانات بسیار فراوانی از جمله نصب رام […]