اگر شما صفحه اصلی وب سایت Ubuntu را مشاهده کرده باشید ، باید این جمله را دیده باشید : ” خیلی نزدیک ، شما می توانید آن را نیز لمس کنید ” هدف بیشتر بر این بود که این توضیع لینوکس ، یک رابطه کاربری لمسی بهینه سازی شده برای نسخه بعدی این توضیع معروف بر پایه […]