تبلیغات موجود در بخش های مختلف یک دستگاه احتمالاً جزو موارد آزاردهنده برای کاربران می باشد اما ما می توانیم ریشه های آنها را به آگهی های مزاحم در تلویزیون ردیابی کنیم. حالا به نظر می رسد که سونی راه را برای به دست آوردن این تبلیغات مزاحم به دنیای تلویزیون ها باز کرده است. به نظر […]