برای کاربران گوشی های هوشمند،فضای اشغالی رم یا حافظه موقت،یکی از دغدغه هایی است که همیشه با آن سروکار دارند.اما راه هایی وجود دارد که این فضا را کمی آزاد تر میکند و در نتیجه سرعت و عملکرد گوشی نیز به موازات آن بالا میرود. در ابتدا ببینیم که رم یا حافظه دسترسی تصادفی چیست؟ […]