محصولات کمی هستند که در طول تاریخ توانسته اند سرنوشت ابزارهای الکترونیکی را با حضور خود تغییر دهند. دستگاه هایی که تاثیرگذاری آنها فراتر از کاربرد آنها در زمان خود بوده است. و چه کسی بهتر از سونی میتواند از این محصولات تاثیرگذار را وارد زندگی ما کند؟ واکمن TPS-L2 نام خود را در تاریخ […]