سونی در نمایشگاه های مختلفی که طی سال های اخیر برگزار شد، همواره نشان داده که تا روز کنفرانس مطبوعاتی خود به هیچ وجه قابل پیش بینی نبوده است. سونی آنقدر در حفظ اطلاعات مربوط به گوشی های خود قوی عمل میکند که در بدترین حالت ممکن، فقط چند روز مانده به معرفی یک محصول، […]