طی مدتی که آخرین شاهکار سونی موبایل، اولین عضو از خانواده X دست تیم تخصصی سایت اکسپریا جهت نقد و بررسی قرار داشت، سعی کردیم تست هایِ خوبی از این دستگاه بگیرم و این دستگاه را حدأقل با آخرین عضو ارشد از خانواده Z5 سونی مقایسه کنیم. پیش از این مقایسه هایی از قسمت هایِ […]