اولین عکس های گرفته شده با تلفن موسوم به Odin در اینترنت نمایان شده و از آنجایی که به نظر می‌رسد منبع آنها از داخل کمپانی باشد، می‌توان با اطمینان بیشتری گفت که سونی دارد یک غول بچه 5 اینچی را آماده می‌کند.