بیایید و با شاهزاده خانم در یک مزرعه خود را سرگرم کنید.او یک سخنگوست و با صدای جذابی که دارد حرف های شما را تکرار می کند و به لمس شما نیز واکنش نشان می دهد. در این بازی شاهزاده خانم فقط حرف های شمارا تکرار یا واکنش های خاصی را انجام نمی دهد بلکه […]