شکی نیست که تکنولوژی های امروزی به سمت راحت تر کردن زندگی ما پیش میروند. نمونه بارز آن تلفن های هوشمند است که ده ها ابزار مختلف را که تا چند سال قبل برای هرکدام از آنها باید هزینه ای پرداخت میکردید در قالب یک دستگاه کوچک جمع کرده است. یکی از مهمترین اصول که […]