برنامه اندروید Gmail رکورد 1 میلیاد دانلود از گوگل پلی را به نام خود ثبت کرد. این اولین برنامه اندروید میباشد که به مرز 1 میلیارد دانلود رسیده است. این برنامه به صورت پیش فرض نیز بر روی اکثریت رام های اصلی و کاستوم قرار دارد و دست یابی به رکورد 1 میلیارد دانلود برای […]