در زندگی هر عکاسی می توان این لحظه را یافت که عکس شگفت انگیز و جذابی گرفته است، اما هنگامی که به خانه بر می گردد، متوجه می شود که تصویر چندان واضح نیست. آنگاه است که آن لحظه قطعی در میان پارازیت یک عکس مبهم گم می شود. با رعایت برخی نکات ساده، دستیابی […]