سونی یکی از کمپانی هایی است که هر ساله هزینه زیادی را صرف توسعه و تحقیق میکند. توسعه و تحقیق که به صورت مخفف با عنوان R&D (مخفف research and development) شناخته میشود بخش زیادی از هزینه کمپانی ها را در هر سال شامل میشود. از ژاپن خبر میرسد سونی برای سال مالی 2016 قصد […]