طرح هم کدسازی شماره های تلفن ثابت طی چند ماه اخیر در بسیاری از استان های کشور اعمال شده است. در این طرح کد تمامی شهرهای هر استان به یک پیش شماره واحد تبدیل میشود که باعث کاهش هزینه ها در برقراری تماس در بین شهرهای هر استان میشود. اما این طرح در کنار مزیت […]