بازی “Play to Cure: Genes In Space” یک بازی کهکشانی در ارتباط با سرطان است که توسط Cancer Research UK یا موسسه تحقیقات سرطان انگلیس و با توجه به داده های واقعی ساخته شده است.