بر اساس خبرهای واصله سونی موبایل قصد دارد تمرکز خود را در بازار کشورهای خاورمیانه و آفریقا بیشتر کند. خاورمیانه و آفریقا از جمله مناطقی است که در سال های اخیر بازار موبایل در آنها رشد زیادی داشته و به همین خاطر نیز سونی قصد دارد تا بیش از پیش بر روی بازار این مناطق […]