کم کم بوی اکسپریا Z4 به مشام ما میرسد. هر چقدر در هفته های اخیر سکوت خبری سونی در مورد اکسپریا Z4 فراگیر شده بود این روزها جزئیات جدیدتری از این دستگاه خارق العاده به بیرون درز میکند. در روزهای قبل تصاویری از اکسپریا Z4 به بیرون درز کرد که تقریبا تمام مشخصات ظاهری این […]