در انبوه اظهار نظر پیرامون مسدود شدن سرویس وی‌چت در ایران و متعاقب آن وعده فیلتر سایر نرم‌افزارهای داخلی و خارجی مشابه وی‌چت، موضوعی نیز در میان افکار عمومی در گردش بود که چندان به آن پرداخته نشد.