اکسپریا Z3 Compact یک قدم دیگر به ما نزدیکتر شد. این دستگاه موفق شده است تاییدیه FCC را با شناسه PY7PM-0810 پشت سر بگذارد. ما به لطف این تاییدیه موفق شدیم کدنام این دستگاه را نیز بشناسیم. اکسپریا Z3 Compact با کد نام D5803 و D5833 معرفی خواهد شد.   اما ابعاد این دستگاه دقیقا […]