سال ۱۹۷۲ است . عشق آزاد است ! جنگ سرد در حال اتفاق است ، جنبشی در میان جامعه اتفاق می افتد . در این بازی شما در نقش فردی به اسم جو هستید که از درجه هوشی معمولی برخوردار است . در واقع تنها چیزی که در مورد جو قابل توجه است رفتار اوست […]