گوگل در سال 2013 نیز به سنت هر ساله، کنفرانس توسعه دهندگان Google I/O خود را در سانفرانسیسکو و این بار کمی زودتر برگزار خواهد کرد. تاریخ این همایش 25 تا 27 اردیبهشت 1392 تعیین شده که شاید برای جبران کنفرانس لغو شده قبلی (به خاطر طوفان سندی) باشد.